یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

شرح فعالیت همکاران

بنام خدا شرح فعالیت گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه ی دشتستان در سال تحصیلی 90-89 ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 1 حکیمه سلیم 1- شرکت در جلسه گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در همایش حافظ شناسی بوشهر 17/12/89 ، 3- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 4- تهیه ی طرح درس ادبیات فارسی 2 ، 5- تهیه ی گاهنامه ی ادبی سلامان و ابسال ، 6- تهیه طرح درس زبان فارسی دو ، 7- برگزاری عصر شعر در دبیرستان شاهد ثارالله ، 8- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان شاهد ثارالله ، 9- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 2 سیده مرضیه سجادی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان سمیه 3 راضیه زارعی 1- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 2- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان ام البنین دالکی ، 3- شرکت در همایش حافظ شناسی بوشهر 17/12/89 ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 4 روح انگیز پاپری 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان نجابت ، 4- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 5 فاطمه بحرینی زاده 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان سمیه ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 6 پروین مشایخ 1- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 2- برگزاری مسابقه ی مشاعره در دبیرستان علم الهدی ، 3- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 7 فرحناز شهرثابت 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان تزکیه ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 8 سیده زهرا حسین زاده 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری عصر شعر در دبیرستان زهرا (س) ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی دبیرستان زهرا (س) ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 9 رقیه آب شیرینی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در هنرستان رازی ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 10 زهرا خضری 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- - برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در هنرستان کار و دانش هنر ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 11 لیلا چمانی ریگ 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/9/89 ، 2- تهیه طرح درس زبان فارسی دو ، 3- شرکت در همایش حافظ شناسی ، 4- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 5- تهیه دلنوشته ی ادبی ، 6- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان شریعت ، 7- تهیه مقاله مراسم باران خواهی ، 8- تهیه ی گاهنامه ادبی خورشید مغرب ، 9- برگزاری عصر شعر در دبیرستان شریعت ، 10- تهیه طرح درس زبان فارسی 2 ، 11- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 12 آسیه نظرآقایی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان ام البنین دالکی ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 13 فاطمه جهانگیری 1- - شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری عصر شعر دبیرستان زهرا (س) ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان زهرا (س) 14 عزت شریفی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان سمیه ، 4- اجرای مسابقه ی طرح جدول ادبی ، 5- برگزاری عصر شعر در دبیرستان پروین اعتصامی ، 6- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 15 مژده قنبری 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری عصر شعر در دبیرستان زهرا (س) ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان پروین اعتصامی ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 16 الهام ناصحی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- تهیه ی طرح درس سالانه زبان فارسی 2 ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان تزکیه ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 17 زهره ارشد پور 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 18 پروانه پاپری زاده 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- تهیه محتوای آموزش درس تاریخ ادبیات در قالب پاورپوینت ، 4- برگزاری مسابقه ی مشاعره در دبیرستان علم الهدی ، 5- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان علم الهدی ، 6- تشویق دانش آموزان به شرکت در همایش های ادبی 19 فاطمه کرمی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، 2- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 3- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 4- تهیه طرح درس زبان فارسی 2 ، 5- برگزاری عصر شعر در دبیرستان پروین اعتصامی ، 6- برگزاری همایش بزرگداشت پروین اعتصامی ، 7- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 20 سمیرا باقری 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی 20/8/89 ، 2- برگزاری عصر شعر در دبیرستان شوکت زیارت ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان شوکت زیارت ، 4- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 21 مریم رضایی مطلق 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 ، همکاری در تصحیح برگه های امتحانات نهایی دی ماه 89 22 آزاده نجفی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 23 شهلا ایلان کشکولی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 ، 2- تهیه ی طرح درس زبان فارسی یک ، 3- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان نساء رود فاریاب ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 24 معصومه احمدی ثابت 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/ 89 ،2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 25 سودیه حقی فرد 26 حمیده رمضانی ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 1 جواد گرگین 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- ارائه ی طرح و برنامه های آموزشی ، 3- تهیه ی راهنمای درس ادبیات فارسی 2 ، 4- تهیه ی وبلاگ ادبی 2 حبیب قاسمی 1- نقد و بررسی ادبیات فارسی یک 2- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان های امام خمینی (ره) طلایه داران و هنرستان ثامن الائمه ، 3- برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی در دبیرستان امام خمینی (ره) ، 4- نقد و بررسی سئوالات زبان و ادبیات فارسی در خرداد و شهریور و دی ماه 89 ، 5- تالیف کتاب تاریخ آموزش و پرورش دشتستان ، 6- تالیف چاپ دوم کتاب جغرافیای تاریخی دشتستان ، 7- تهیه ی مقاله ی شمار و مقدار در زبان فارسی ، 8- نقد و بررسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 ، 9- تهیه ی کتاب تاریخ ادبیات استان بوشهر ، 10- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 11- تهیه ی مقاله ی راههای موفقیت در درس املای فارسی 12- نقد و بررسی ادبیات فارسی 3 ، 13- تهیه ی محتوای آموزش تاریخ ادبیات در قالب پاورپوینت ، 14- نقد و بررسی سئوالات زبان فارسی یک سال چهارم در دی ماه 89 ، 15- برگزاری عصر شعر در دبیرستان امام خمینی (ره) ، 16- برگزاری عصر شعر معلم ، 17 – تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی ، 18- تشکیل کانون شعر و ادب دانش آموزی ، 19- برگزاری مسابقه ی مشاعره 3 محمد بهبهانی مطلق 4 غلامحسین عالی پور 5 علی بحرینی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 6 حسن انصاری 1- همکاری در تصحیح برگه های امتحانات نهایی دی ماه 89 8 ابوالقاسم حاجبی فرد 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 9 الله کرم یزدان پناه 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/ 89 ، 2- تهیه پاسخ خودآزمایی ادبیات فارسی 2 ، 3- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 4- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/12/89 ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 10 مهدی سالاری 11 محمود گرگین 12 علی الله یاری 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- بازدید از نمایشگاه کتاب بوشهر ، 3- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 13 محمد مهتدی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 16/9/89 ، 2- بازدید از نمایشگاه کتاب بوشهر ، 3- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان مفتح دالکی ، 4- شرکت در همایش حافظ شناسی 17/12/89 ، 5- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 6- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 14 سعید کاویان پور 1- تهیه ی مقاله ی زمینه ی ادبیات داستانی ، 2- تهیه ی سی دی آموزشی نیما و شعر نو 15 فیصل عباسی 1- شرکت در جلسه ی گروههای آموزشی مورخه 20/8/89 و 16/9/89 2- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 ، 3- برگزاری عصر شعر در دبیرستان شوکت زیارت ، 4- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان شوکت زیارت ، 5- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 16 مصیب صدیقی 17 بهنام هنری 18 مرتضی روان دوست 1- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان های طلیعه و فارابی فاریاب ، 2- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی ردیف نام و نام خانوادگی شرح فعالیت 19 نورالدین زنگنه دوقزلو 1- برگزاری نمایشگاه آثار ادبی در دبیرستان ام ابیها دهرود سفلی ، 2- تشویق دانش آموزان جهت شرکت در همایش های ادبی 20 محمود حمیدی 1- شرکت در نمایشگاه آثار ادبی 23/11/89 21 هادی اهرمی 22 محمد جواد تهماسبی 23 مصطفی فراشنبدی 24 احمد فداکار 25 منصور رزمجو 26 احمد عباس نیا 27 عبدالحسین محمودی 28 صادق خسروی
نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 12:12 |  لینک ثابت  

سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰

سال 1390خورشیدی بر شما مبارک باد

نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 7:56 |  لینک ثابت  

جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹

عصر شعر دانش آموزی

زمان :14 اسفند

مکان:سالن فرهنگ


نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 10:33 |  لینک ثابت  

جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹

مسابقه ی طراحی جدول ادبی

منبع جدول :کتب زبان و ادبیات فارسی متوسطه

زمان تحویل:90/1/18

مکان تحویل:دبیرستان سمیه

نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 10:25 |  لینک ثابت  

جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹

گزارش برگزاری نمایشگاه آثار ادبی 

نمایشگاه آثار ادبی دانش آموزان در رو ز های 23و 24بهمن ماه 89 به مدت دو روز  برگزار گردید در این نمایشگاه 700 اثر ادبی به نمایش گذاشته شد که دانش آموزان دشتستانی با مهارت خاصی هنر نمایی کرده بودند تلاش دبیران زبان و ادبیات دشتستان و همه ی دانش آموزان قابل تقدیر است

نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 10:16 |  لینک ثابت  

شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹

دومین جلسه ی گروه آموزشی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹روز سه شنبه شانزده آذر ماه ساعت ۴ بعد از ظهر در هنرستان کار و دانش برگزار می گردد.
نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 9:57 |  لینک ثابت  

چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹

برنامه ی عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

۱-مسابقه ی طرح درس نویسی و تولید محتواهای آموزشی در درس زبان فارسی از طریق فناوری های جدید

۲-ارائه ی دروس (آرایه های ادبی-عروض و قافیه  و تاریخ ادبیات)در قالب پاور پوینت تا نیمه ی اول بهمن ماه

۳-برگزاری نمایشگاه کتاب های دست ساخته ی دانش آموزان و دبیران با محتوای (داستان-نمایش نامه-قصه-نثر ادبی-مجموعه شعر-تاریخ ادبیات و...)تا پایان اسفند ماه

۴-برگزاری همایش ها و نشست های ادبی تخصصی و انجمن های ادبی و عصر شعر تا پایان فروردین ماه

۵-نقد و بررسی کتب درسی زبان و ادبیات فارسی تا پایان بهمن ماه

۶-نقد و بررسی سوالات امتحانی خرداد و شهریور ۸۹تاپایان آبان ماه

۷-شناخت دانش آموزان شاعر و شرکت آنها در همایش ها و عصر شعرها تا پایان اسفند ماه

۸-برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی کتاب و کتاب خوانی تا پایان آبان ماه

۹-بازدید از کلاس های درس در طول سال تحصیلی

۱۰-تهیه ی نمونه سوال امتحانی نوبت اول طبق معیار های ارزشیابی در حیطه های مختلف یادگیری تا پایان دی ماه

۱۱-تهیه و ارسال مقاله ی تخصصی جهت استفاده در سایت گروه و نشریه ی پویه به صورت لوح فشرده در طول سال تحصیلی

۱۲-انتشار فصلنامه ی الکترونیکی با رویکرد بهبود روش های یاد دهی و یاد گیری تا پایان اسفند ماه

۱۳-تشکیل جلسه ی گروه های آموزشی در طول سال تحصیلی

۱۴-تصحیح به موقع برگه های امتحانی نهایی و داخلی دی ماه و خرداد ماه

۱۵-بازبینی ۵درصد اوراق امتحانی خرداد ماه

نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 11:50 |  لینک ثابت  

یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹

سال تحصیلی جدید بر همکاران پر تلاش مبارک باد
نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 20:57 |  لینک ثابت  

چهارشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۹

کسب رتبه ی برتر گروه  آموزشی زبان و ادبیات دشتستان درسال تحصیلی ۸۹/۸۸بر همکاران پر تلاش مبارک باد
نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 13:0 |  لینک ثابت  

یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹

سازماندهی سال تحصیلی ۹۰-۸۹ هفتم شهریور ماه

نوشته شده توسط حبیب قاسمی در 23:1 |  لینک ثابت  
مطالب قدیمی‌تر